دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : صادق   رهبری

پست الکترونیکی : s-rahbari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : انگل شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی انگل شناسی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/07/01

صادق رهبری

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^